«Бюджетна система: тенденції розвитку»

Книга «Бюджетна система: тенденції розвитку» одна із трьох підсумкових видань роботи експертів Офісу фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України (далі – ОФЕА) в якій зібрані дослідження питань функціонування публічних фінансів в України.

Завантажити PDF

Про ОФЕА – Офіс створений з метою підвищення ефективності і якості законодавства, яке розробляє і ухвалює Верховна Рада України та використання наявної в Україні фінансової та економічної інформації для ефективного нагляду за діяльністю уряду та аналізу його політики. Його створено в рамках проекту, що фінансується програмою «Підтримка реформи управління державними фінансами» GIZ. ОФЕА не є частиною ВРУ – це частина реформи управління публічними фінансами.

Чому видання розміщене на сайті – ініціатива OpenUp Ukraine, це спільнота активістів/ок, розробників/ць, дослідників/ць, які розділяють цінності відкритості в Україні: даних, коду, дослідження та форматів, а напрямок «Відкриті дослідження» передбачає популяризувати, ініціювати впровадження принципів відкритого дослідження.

Зміст видання – бюджетна система є основою публічних фінансів країни. Правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства визначаються Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

На сучасному етапі Стратегією розвитку системи управління державними фінансами визначено, що для побудови ефективної системи управління державними фінансами необхідно визначити основні проблеми розвитку складових системи управління державними фінансами на середньо- і довгостроковий періоди та шляхи їх розв’язання в межах комплексного підходу. У зв’язку з цим актуальними є дослідження особливостей бюджетного планування, розподілу видатків державного й місцевих бюджетів та побудови ефективної системи реалізації міжбюджетних відносин.
Книга складається з чотирьох розділів.

Перший розділ «Бюджетне планування» присвячено вивченню міжнародного досвіду бюджетного планування та можливостей його застосування в українських реаліях. Також автори дослідили сучасний стан середньострокового бюджетного планування в Україні та виявили ключові проблеми розробки основних напрямів бюджетної політики на основі програмно-цільового методу. Адже основна мета запровадження середньострокового бюджетного планування в будь-якій розвинутій країні є забезпечення відповідності між тактичними і стратегічними цілями державного управління. Актуальність висвітлення згаданих питань пояснюється ще й тим, що питання необхідності підвищення ефективності бюджетних видатків в умовах перманентної обмеженості фінансових ресурсів, уповільнення економічного зростання та щорічного збільшення державного боргу України набуває особливого значення.

За останні роки безпосередній вплив на видаткову діяльність органів влади справила запроваджена реформа міжбюджетних відносин, основним проявом якої стало посилення ролі місцевої влади в суспільному секторі економіки. Внаслідок цього держава почала виконувати більш характерні для неї функції у сфері оборони, вищої освіти, спеціалізованої медицини, соціального захисту населення тощо. Водночас заходи реформи, які впроваджуються з січня 2015 року, прямо вплинули на виконання бюджетів різних рівнів. Саме тому в другому розділі «Видатки державного та місцевого бюджетів» проаналізовано виконання законів про Державний бюджет України протягом 2016–2018 рр. за окремими категоріями видатків, у тому числі в розрізі державного та місцевого бюджетів. Також представлено кількісний та якісний аналіз основних причин невиконання та перерозподілу видатків бюджетних програм у 2017–2018 рр.
У третьому розділі «Міжбюджетні трансферти» проаналізовані питання, пов’язані з бюджетною децентралізацією, яка спрямована на підвищення рівня фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, задоволення потреб населення суспільними благами та покращення добробуту кожного громадянина. Важливе місце у видатковій політиці держави посідають міжбюджетні трансферти.

Так, автори дослідили нормативно-правове забезпечення розподілу міжбюджетних трансфертів. Проаналізовано дані про види, обсяги, склад, структуру та рівень виконання міжбюджетних трансфертів за останні роки. Більш детально вивчено особливості надання та використання окремих видів субвенцій з погляду їх суспільної цінності в контексті забезпечення соціально-економічного розвитку країни.

Збільшення доходів місцевих бюджетів у результаті фінансової децентралізації призвело до появи значних обсягів вільних грошових ресурсів органів місцевого самоврядування. З огляду на це посилюється актуальність дослідження й моніторингу ефективності управління зазначеними ресурсами, які муніципальна влада схильна спрямовувати на строкові депозитні рахунки в державних банках з метою часткового збереження їхньої вартості. Своєю чергою це призводить до загострення проблеми вилучення фінансових ресурсів з потенційно важливих соціально-економічних проектів розвитку регіонів. У зв’язку з цим окрему увагу присвячено вивченню основних тенденцій у сфері депозитної політики органів місцевого самоврядування. Ці питання розглянуті в четвертому розділі «Депозити органів місцевого самоврядування». Зокрема, проаналізовано особливості розміщення коштів бюджетами областей, міст обласного підпорядкування та районними бюджетами. Додатково висвітлено динаміку зміни усереднених депозитних ставок протягом 2016–2018 рр. загалом по системі та в розрізі досліджуваних видів бюджетів.