Позов за відкриття фінзвітності до Мін’юсту та НАІС

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання протиправними бездіяльності із ненадання на запит та неоприлюднення публічної інформації та зобов’язання її надати та оприлюднити

Відповідно до статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Відповідно до статей 5, 6, 20 Закону України «Про інформацію», кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Гарантія права на інформацію забезпечується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації, надавати на запит та оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності (статті 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), а також створенням можливостей для вільного доступу до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів (стаття 6 Закону України «Про інформацію»).

Згідно зі статями 1, 101, 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються, зокрема, органи державної влади та особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Відповідно до преамбули і статті 13 зазначеного Закону, саме цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. Всі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом. Відтак, зазначений Закон є спеціальним законом у правовідносинах щодо вирішення питань про доступ до інформації (що стверджується також висновками Верховного Суду: постанова від 17.02.2020 у справі № 826/8891/16, від 27.01.2020 у справі № 815/2873/18).

Відповідно до статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», в складі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань міститься фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про фінансові результати в електронній формі.

При цьому, відповідно до статті 1 зазначеного Закону, держателем Єдиного державного реєстру є Міністерство юстиції України, а технічним адміністратором – визначене Міністерством юстиції України державне унітарне підприємство, віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, порталу електронних сервісів та відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надає, блокує та анулює доступ до Єдиного державного реєстру та проводить навчання роботі з цим реєстром.

Пунктом 1 наказу Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5, адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, визначено державне підприємство «Національні інформаційні системи». При цьому, на Відповідача як Адміністратора Єдиних та Державних реєстрів цією ж Постановою покладено обов’язки щодо здійснення не тільки заходів зі створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення реєстрів тощо, а й здійснення інших заходів (дій), передбачених законодавством. До таких заходів (дій) відносяться, зокрема, надання публічної інформації у формі відкритих даних (в т.ч. фінансової звітності підприємств), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, – на запит.

Таким чином, як Відповідач, так і Відповідач-2 відповідно до визначення статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», – є розпорядниками фінансової звітності підприємств як складової інформації Єдиного державного реєстру.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» № 2164-VIII, який набрав чинності 01.01.2018, фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом.

Отже, відповідно до статті 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Відповідачі як розпорядники фінансової звітності підприємств, зобов’язані надавати цю публічну інформацію на запит.

04.01.2020 Позивач звернувся до Відповідача із запитом (вх. № ПІ-Б-76 від 08.01.2021) про доступ до публічної інформації щодо надання фінансової звітності підприємств. 13.01.2021 Відповідач надіслав Позивачеві відповідь на зазначений запит, в якому повідомив про його направлення для розгляду в межах компетенції та надання відповіді запитувачу до Відповідача-2. Останній, в свою чергу, в листі від 18.01.2021 № 290/13.1-11 повідомив, що до складу інформації з Єдиного державного реєстру, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних на виконання вимог наказу Міністерства юстиції України від 28.03.2016 № 897/5 «Про затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України», зазначені у зверненні відомості не входять.

Отже, Позивачеві було відмовлено у реалізації його права на доступ до публічної інформації.

Окрім цього, відповідно до статей 3, 5, 101, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації», право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації оприлюднювати інформацію. Доступ до інформації забезпечується шляхом її систематичного та оперативного оприлюднення (зокрема, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет та на єдиному державному веб-порталі відкритих даних). Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами; надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати і регулярно оновлювати публічну інформацію у формі відкритих даних на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Відповідачі як розпорядники фінансової звітності підприємств, зобов’язані оприлюднювати і регулярно оновлювати цю публічну інформацію на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах. В той же час, всупереч зазначеним гарантіям доступу до публічної інформації та встановленого обов’язку щодо її оприлюднення, Відповідачі до цього часу не здійснили жодного оприлюднення фінансової звітності підприємств в будь-якому із зазначених джерел.

Розділом «Мін’юст» Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (Додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835), передбачено обов’язок Відповідача оприлюднювати у формі відкритих даних Єдиний державний реєстр, а отже – і фінансову звітність підприємств, що входить до його складу.

Таким чином, Відповідачами порушено право Позивача на доступ до зазначеної публічної інформації у формі її оприлюднення:

  • на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
  • на офіційному веб-сайті Відповідачів;
  • в Єдиному державному реєстрі.

Згідно з частиною третьою статті 6 Закону України «Про судовий збір» у разі коли в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Системний аналіз частини першої статті 6 Закону України «Про судовий збір», частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України дає підстави для висновку, що вимога про визнання протиправними акта, дії чи бездіяльності як передумова для застосування інших способів захисту порушеного права (скасувати або визнати нечинним рішення чи окремі його положення, зобов’язати прийняти рішення, вчинити дії або утриматися від їх вчинення тощо) як наслідків протиправності акта, дії чи бездіяльності є однією вимогою (правовий висновок, викладений у Постанові Верховного Суду від 12.11.2019 у справі № 640/21330/18).

Системне тлумачення положень пунктів 2, 7 частини 1 статті 4 та пункту 3 частини 1 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства, з урахуванням правового статусу, повноважень, мети та предмету діяльності Відповідача дають підстави для висновку, що має місце публічно-правовий спір, підвідомчий Окружному адміністративному суду м. Києва.

Враховуючи, значний суспільний інтерес, а також ту обставину, що питання безперешкодного доступу до відкритих даних фінансової звітності підприємств стосується невизначеного кола користувачів та має фундаментальне значення з огляду на курс України до формування суспільства відкритих даних, прошу розглядати справу за правилами загального позовного провадження.

З огляду на викладене, на підставі статей 5, 159-161, 245 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ:

  1. Прийняти цю позовну заяву до розгляду, відкрити провадження в адміністративній справі.
  2. Визнати протиправною бездіяльність Відповідачів щодо ненадання Позивачеві інформації на запит від 04.01.2020 про доступ до публічної інформації щодо наявної у Відповідача фінансової звітності підприємств та щодо неоприлюднення фінансової звітності підприємств на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на офіційних веб-сайтах Відповідачів та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
  3. Зобов’язати Відповідачів надати фінансову звітність підприємств на запит Позивача від 04.01.2020 та оприлюднити фінансову звітність підприємств на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на офіційних веб-сайтах Відповідачів та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Станом на дату подання цієї позовної заяви Позивачем не подано іншого позову (позовів) до цих саме Відповідачів з тим самим предметом та з тих самих підстав.