Позов щодо відкриття даних полісів обов’язкового страхування транспорту

 

Позов немайнового характеру

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 

19 травня 2020 року Гарагуц Ярослав Валерійович (далі Позивач) звернувся до Моторного (Транспортного) Страхового Бюро України (МТСБУ) (далі Відповідач) з запитом на отримання доступу до публічної інформації вих. № 2020/МТСБУ/0031-90-ЗПІ (далі Запит).

В Запиті Позивач просив Відповідача надати інформацію з Єдиної централізованої бази даних МТСБУ про чинні та припинені договори страхування, зокрема:

 • номер полісу страхування;
 • дати його видачі та припинення;
 • інформацію про страховика (назва, код за ЄДРПОУ, тощо);
 • державний номер ТЗ;
 • VIN-код;
 • тип, марку та модель ТЗ.

У відповідь на запит Позивач отримав лист Відповідача, в якому не було надано відповідь по суті запиту, а було зазначено про необхідність оформити звернення громадянина у відповідності до статті 5 Закону України “Про звернення громадян”.

 

Вважаю відмову Відповідача у наданні доступу до інформацію з Єдиної централізованої бази даних МТСБУ про чинні та припинені договори страхування неправомірною та такою, що порушує право Позивача на інформацію.

 

 1. Стаття 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації визначає”, що розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються, зокрема суб’єкти владних повноважень, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання.

Законом України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” законодавець наділив Моторне (транспортне) страхове бюро України владними управлінськими функціями.

Правовий статус та завдання Відповідача визначені статтею 39 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”. 

Так, Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об’єднанням страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. МТСБУ є непідприємницькою (неприбутковою) організацією.

Водночас участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

До компетенції загальних зборів членів МТСБУ належить вирішення питань про прийняття страховиків до членів МТСБУ та виключення з членів МТСБУ (пункт 45.4 статті 45 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”).

Відповідно до статті 49 цього ж Закону обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності має право здійснювати страховик, який має ліцензію на здійснення даного виду страхування та є членом МТСБУ. У разі припинення страховиком членства в МТСБУ Уповноважений орган зобов’язаний зупинити дію ліцензії.

Крім того, статтею 39 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” визначено основні завдання МТСБУ, до яких віднесено, зокрема: 

 • здійснення виплат із централізованих страхових резервних фондів компенсацій та відшкодувань;
 • управління централізованими страховими резервними фондами, що створюються при МТСБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій;
 • забезпечення членства України в міжнародній системі автомобільного страхування “Зелена картка”;
 • збирання необхідної інформації про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності для узагальнення та внесення пропозицій щодо удосконалення механізму здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
 • розробка зразків страхових полісів і договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Отже, Законом України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” на Відповідача покладено функції створення та управління системою обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, відповідно до яких Відповідач:

 • формує перелік страховиків, які мають право здійснювати обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності, шляхом включення та виключення страховиків з/до переліку своїх членів;
 • здійснює контроль за дотриманням страховиком – членом МТСБУ вимог законодавства (підпункт “є” пункту 52.2 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”);
 • управляє централізованими страховими резервними фондами, створеними на вимогу цього Закону тощо.

Крім того, рішення Відповідача є односторонніми владними волевиявленнями. Наприклад, рішення Відповідача про припинення страховиком членства в МТСБУ є обов’язковим для Національного банку України, який зобов’язаний зупинити дію ліцензії такого страховика. Отже, рішення Відповідача є правовим актом індивідуальної дії, на підставі якого виникають публічно-правові відносини.

Відповідно до пункту 3 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2015 №8, для цілей і завдань адміністративного судочинства владну управлінську функцію необхідно розуміти як діяльність усіх суб’єктів владних повноважень з виконання покладених на них Конституцією чи законами України завдань.

Отже, визначальною ознакою суб’єкта владних повноважень є виконання ним владних управлінських функцій. Надання правового захисту у порядку адміністративного судочинства правам, свободам, інтересам, що порушені суб’єктом владних повноважень, не пов’язується з обов’язковим віднесенням такого суб’єкта до системи органів державної влади або місцевого самоврядування.

Таким чином, Відповідач має всі визначені ознаки “іншого суб’єкта, що здійснює владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення якого є обов’язковими для виконання”. А тому, Відповідач є розпорядником інформації для цілей Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

 1. Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно зі статтею 55 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” з метою організації обміну інформацією про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності та контролю за його здійсненням створюється єдина централізована база даних, яка містить відомості про чинні та припинені договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників. Оператором єдиної централізованої бази даних є МТСБУ.

Користування інформаційними ресурсами єдиної централізованої бази даних є вільним і загальнодоступним, за винятком інформації, яка відповідно до законодавства є інформацією обмеженого доступу.

Таким чином, відомості про чинні та припинені договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників, які містяться в Єдиній централізованій базі даних, є публічною інформацією. 

 

 1. Стаття 101 Закону України “Про доступ до публічної інформації” визначає, що розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Крім того, статтею 14 цього ж Закону встановлено, що розпорядники інформації зобов’язані надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також оновлювати оприлюднену інформацію.

Таким чином, Відповідач зобов’язаний оприлюднювати, регулярно оновлювати та надавати на запит відомості про чинні та припинені договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників, які містяться в Єдиній централізованій базі даних.

 

 1. Отже, відомості про чинні та припинені договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників, які містяться в Єдиній централізованій базі даних, є публічною інформацією, яка повинна бути оприлюднена на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на офіційному сайті Відповідача, а також повинна надаватися на запит. 

Але, Відповідач порушив вимоги законодавства та не надав відповіді по суті запиту Позивача. 

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” відповідь розпорядника інформації не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

 

Позивач підтверджує, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 

Враховуючи вищезазначене, керуючись статтями 242-246 Кодексу Адміністративного Судочинства України

ПРОШУ:

 

визнати протиправною бездіяльність Моторного (Транспортного) Страхового Бюро України, яка полягає у неоприлюдненні відомостей про чинні та припинені договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників, які містяться в Єдиній централізованій базі даних, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на сайті Моторного (Транспортного) Страхового Бюро України та зобов’язати Моторне (Транспортне) Страхове Бюро України оприлюднити відомості про чинні та припинені договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників, які містяться в Єдиній централізованій базі даних, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на сайті Моторного (Транспортного) Страхового Бюро України;

 

визнати протиправним ненадання Моторним (Транспортним) Страховим Бюро України Гарагуцу Ярославу Валерійовичу відомостей про чинні та припинені договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників, які містяться в Єдиній централізованій базі даних, на запит від 19 травня 2020 року вих. № 2020/МТСБУ/0031-90-ЗПІ та зобов’язати Моторне (Транспортне) Страхове Бюро України надати Гарагуцу Ярославу Валерійовичу відомості про чинні та припинені договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників, які містяться в Єдиній централізованій базі даних, на запит від 19 травня 2020 року вих. № 2020/МТСБУ/0031-90-ЗПІ у порядку та строки, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

 

стягнути з Моторного (Транспортного) Страхового Бюро України витрати з оплати судового збору на користь Гарагуца Ярослава Валерійовича у розмірі 1681,60 грн (одну тисячу шістсот вісімдесят одну гривню шістдесят копійок).

 

Додатки:

 1. Копія позовної заяви та копії доданих до позовної заяви документів для відповідача.
 2. Квитанція про сплату судового збору.
 3. Копія запиту від 19 травня 2020 року вих. № 2020/МТСБУ/0031-90-ЗПІ.
 4. Копія відповіді Відповідача за запит від 19 травня 2020 року вих. № 2020/МТСБУ/0031-90-ЗПІ.

 

Підпис