Ініціатива поскаржилась Омбудсмену на часткове оприлюднення ЄДР Міністерством юстиції

17 січня 2019 року від імені ініціативи OpenUp Ukraine було подано скаргу до Секретаріату Уповноваженого з прав людини щодо неповного оприлюднення Міністерством юстиції України Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також з вимогою переглянути Перелік, який обмежує доступ до даних реєстру. Допомогу в підготовці скарги надали фахівці Українського інституту з прав людини.

В тексті скарги йдеться, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835, на Міністерство юстиції України (далі – Міністерство) покладається обов’язок оприлюднювати у формі відкритих даних, зокрема, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Вказаний реєстр опублікований Міністерством за наступним посиланням. Однак, за результатами опрацювання оприлюдненого набору мною встановлено, що Міністерством вказаний набір даних містить не повну інформацію.

Так, оприлюднений набір містить лише відомості щодо юридичних осіб: 1) найменування; 2) скорочена назва; 3) код ЄДРПОУ; 4) місцезнаходження; 5) прізвище, ім’я, по батькові керівника; 6) основний вид діяльності; 7) стан; 8) прізвище, ім’я, по батькові або найменування засновника та розмір його частки у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді), у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, країна громадянства та місце проживання кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника; щодо фізичних осіб – підприємців: 1) прізвище, ім’я, по батькові; місце проживання; 2) основний вид діяльності; 3) стан.
Вказаний обсяг інформації знайшов своє відображення у Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства від 28.03.2016 №897/5. Тобто, підзаконним нормативним актом було звужено моє право на доступ до публічної інформації, що є протизаконним.

Однак, звертаю увагу, що таке нормативне обмеження не відповідає вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) , керуючись наступним.
Відповідно до статті 1 Закону публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Аналіз цього визначення та переліку розпорядників публічної інформації, закріпленого у статті 13 Закону, свідчить, що публічною інформацією є уся відображена або задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, тобто органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, інших суб’єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання.

Право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом (стаття 3 Закону).

Відповідно до частини першої статті 10-1 Закону публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.
Частиною четвертою статті 10-1 Закону передбачено, що перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом.
Відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, на Міністерство покладається обов’язок оприлюднювати у формі відкритих даних, зокрема, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Розділом V Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 №1657/5 (далі – Порядок), визначено порядок та обсяг відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо яких забезпечується безоплатний доступ.

Так, відповідно до пункту 3 розділу V Порядку визначено, що відомості про юридичну особу містять: 1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності); 2) ідентифікаційний код; 3) організаційно-правову форму; 4) вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної партії; громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи; професійна спілка, об’єднання професійних спілок, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, об’єднання організацій профспілок; організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців; творча спілка, місцевий осередок творчої спілки); 5) статус громадського формування; 6) мету діяльності громадського формування; 7) відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство, або частку держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків; 8) перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа; відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією; 9) інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформацію про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника; 10) місцезнаходження юридичної особи; 11) види діяльності; 12) назву органів управління юридичної особи; 13) відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи; 14) відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку – для громадського формування; 15) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників); 16) вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо); 17) відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, – у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування; 18) дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи; 19) дату державної реєстрації, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі якщо державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи – підприємця була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»; 20) дату державної реєстрації, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення; 21) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код; 22) дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог; 23) дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією; 24) відомості про заборону діяльності громадського формування: анулювання реєстрації або заборона діяльності політичної партії, заборона діяльності громадського об’єднання; 25) відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи; 26) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та їх ідентифікаційні коди; 27) дані про юридичних осіб – правонаступників: повне найменування та їх ідентифікаційні коди; 28) дату та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підставу для його внесення; 29) дату та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підставу для його внесення; 30) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі; 31) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких юридична особа перебуває на обліку; 32) дату відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень); 33) інформацію про здійснення зв’язку з юридичною особою.

Відповідно до пункту 6 розділу V Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості про фізичних осіб – підприємців містять: 1) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи; 2) місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою – підприємцем); 3) види діяльності; 4) дату державної реєстрації, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу – підприємця – у разі якщо державна реєстрація фізичної особи – підприємця була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»; 5) дату та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця; 6) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі; 7) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких фізична особа – підприємець перебуває на обліку; 8) прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця; 9) дату та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підставу для його внесення; 10) дату відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підставу для її внесення; 11) дату відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи – підприємця (для незавершених виконавчих проваджень); 12) інформацію про здійснення зв’язку з фізичною особою – підприємцем.

З огляду на вказане вбачається, що Переліком інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства від 28.03.2016 №897/5 незаконно обмежено обсяг інформації у формі відкритих даних, що має оприлюднюватись та надаватись на запити.

Тому активісти просять Уповноваженого:

  1. відкрити провадження за результатами розгляду мого звернення;
    вжити заходів реагування з метою забезпечення належного оприлюднення Міністерством інформації у формі відкрити даних;
  2. внести подання до Міністерства щодо необхідності внесення змін до Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства від 28.03.2016 №897/5.